okladka_blueWspółczesna szkoła jest miejscem, gdzie skupiają się problemy socjalizacyjne młodzieży, w tym te związane z nowymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, np. rozwój nowych mediów, globalizacja, popkultura. Do problemów takich należy wykluczenie, przemoc, uzależnienia. Nauczyciele muszą posiadać kompetencje, by sobie z nimi radzić. Celem projektu jest przygotowanie autorskiego kursu wraz z nowoczesnymi materiałami edukacyjnymi (multimedialny portal, podręczniki). Kurs ten zostanie przygotowany przez ekspertów z UAM, z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń islandzkiej szkoły w obszarze metod wychowawczych (Szkoła Polska w Reykjaviku). Produkt stanowi materiał edukacyjny wykorzystywany przez wykładowców i trenerów przygotowujących nauczycieli do pracy oraz materiał do samokształcenia dla nauczycieli i wychowawców. Materiał ten stanowić będzie trwały rezultat pozwalający lepiej przygotowywać nauczycieli do wyzwań współczesności w kontekście pracy wychowawczej w szkole.

Celem projektu jest przygotowanie nowoczesnego kursu akademickiego oraz multimedialnego portalu (filmy edukacyjne, prezentacje, karty ćwiczeń, itd.) a także innych materiałów edukacyjnych (monografie w j. polskim i angielskim) stanowiących spójną bazę wiedzy dotyczącą współczesnych problemów wychowawczych i kompetencji wychowawczych nauczycieli.

Dynamiczne przemiany, związane z rozwojem nowych mediów oraz przekształcaniem się tradycyjnych środowisk socjalizacyjnych tj. jak rodzina i szkoła, wprowadziły chaos i poczucie bezradności wielu nauczycieli i wychowawców młodzieży, którzy nie mają pomysłu na skuteczną pracę wychowawczą. Sytuację tę potwierdzono w badaniach naukowych, ale stanowi ona też realną codzienność wielu nauczycieli. Jest bowiem tak, że współczesna szkoła koncentruje swoje działania na dydaktyce, podczas, gdy sfera szeroko rozumianej socjalizacji czy wychowania stanowi trudne wyzwanie.

Jest jednak tak, że dydaktyka i wychowanie stanowią ”dwie strony jednej monety” i na dłuższą metę problemy w jednym obszarze przełożą się na porażkę w drugim. Współpraca projektowa daje okazję do skonstruowania kursu edukacyjnego w
oparciu nie tylko o diagnozy krajowe w Polsce, ale także doświadczenia Islandii. Jest to szczególnie cenne, gdyż jak wskazują badania OECD islandzki system edukacyjny dobrze odpowiada na współczesne społeczne i wychowawcze wyzwania, co przekłada się na jedne z najniższych w Europie nierówności edukacyjnych. Udział w projekcie szkoły islandzkiej pozwoli na rozpoznanie praktycznych rozwiązań z poziomu instytucjonalnego. Z kolei islandzcy nauczyciele zyskają możliwość wymiany doświadczeń i części materiałów edukacyjnych (w j. angielskim).

Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców: wykładowcy i trenerzy przygotowujący nauczycieli (zarówno przyszłych jak i aktualnych) do pracy, nauczyciele i wychowawcy, naukowcy zajmujący się˛ problematyka˛ wychowania i zmian kulturowych.

Koordynator projektu: dr hab. Jacek Pyżalski (pedagog) był uczestnikiem ponad 40 krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych, w tym w 15 w roli koordynatora. Był autorem i koordynatorem projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ”Robusd” (pierwsza edycja). Projekt ten był dobrą praktyką współpracy międzyinstytucjonalnej i jako taki przedstawiany był na konferencjach i w materiałach FSS oraz przekazach medialnych upowszechniających osiągnięcia Funduszu. Od 15 lat bada i publikuje nt. kompetencji wychowawczych nauczycieli – jest autorem ponad 120 publikacji naukowych. Pozostałe osoby zaangażowane w projekcie to doświadczona kadra akademicka (profesorowie, doktorzy, wykładowcy) dobrani w pary specjalizujące się w problematyce poszczególnych modułów (za każdym razem tak, by jedna osoba miała kompetencje teoretyczne dot. danego problemu a druga praktyczne).

Projekt finpobraneansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. Projekt realizowany w działaniu Rozwój Polskich Uczelni finansowany jest ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

Instytucja realizująca projekt: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (http://wse.amu.edu.pl/).